free web stats
Dear customer please ensure authorized computer receipt any cash, cheque, credit card or Debit card payment made.Our Team

  Management

Mr. Dayanand Shetty

Mr. Sandeep Talreja

Mr. Sujal Shah

Mrs. Aparna Shah


  Advisors

Mr. Ravi Gaba

Mr. Bharat Desai

Mr. Kinjal Shah

Mrs.Ashok Bohra

Mr. Dushyant Purekar


  Human Resource

Mrs. Mangala Badhane


  Accounts & Finance

Mr. Sandeep Sawant

Mr. Kulkarni


  Marketing

Mr. Rajesh Kumar

Mr. Vijay Yadav

Mrs. Poonam


  Sales

Mr. Shugandoss

Mr. Manoj Mishra

Mr. Rajan Gohil

Mrs. Zubeda Sheikh

Mr. Manoj Valmiki